Regulamentul oficial al concursului „Castiga pachetul de hosting G5 de la Gazduire.ro!”

Data desfasurarii concursului: 10.07.2014

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul concursului „Castiga pachetul de hosting G5 de la Gazduire.ro!” este S.C. Gazduire Web S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 2, camera 2A, sector 2, având cod unic de înregistrare 16667745, înmatriculată la registrul comerţului sub nr. J40/12864/10.08.2004 (denumită în continuare „gazduire.ro”).

Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, fiind disponibil pe toată durata desfăşurării concursului pe site-ul gazduire.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament, în orice moment, anunţând publicul despre aceste modificări, prin intermediul site-ului menționat mai sus.

SECŢIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura la Hotel Europa Royale, in cadrul editiei 5 a evenimentului HotSeat.

SECŢIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în data de 10.07.2014.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul „Castiga pachetul de hosting G5 de la Gazduire.ro!” este deschis tuturor utilizatorilor de internet, care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10.07.2014, rezidenţi în România.

În cazul în care câştigătorul premiului este o persoană incapabilă din punct de vedere juridic aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului numai după ce a primit aprobarea scrisă şi semnătura reprezentantului său legal (părinte, tutore etc.), fiind necesară dovedirea de către acesta a calităţii sale de reprezentant, printr-un document ce urmează a fi prezentat către gazduire.ro. La acest concurs nu pot participa angajaţii gazduire.ro şi ai celorlalte companii implicate în organizarea promoţiei, precum şi membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/surori, soţ/soţie).

În cazul participării la concurs se consideră ca Utilizatorii cunosc şi acceptă prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Ce trebuie să faci:

1. Te inregistrezi pentru participarea la editia 5 HotSeat la adresa http://hotseat.ro/#inscrie-te.

2. Confirmi prezenta la eveniment, accesand linkul de confirmare receptionat pe adresa de email furnizata.

3. Iti exprimi dorinta de inscriere la tombola din cadrul evenimentului la intrarea in sala.

4. Realizezi comanda pentru serviciile asociate premiului castigat in maxim 30 de zile de la acordarea premiului, activand codul promotional ce va fi transmis pe adresa de email utilizata la inscriere.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS

Nr. Categorie premiu Nr. premiilor Valoarea premiului în RON cu TVA

1.

Pachetul de hosting G5 (pentru 1 an)

1

390.38

Valoarea totală a premiilor este de 390.38 Ron.

Nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite în cadrul acestui concurs şi nici schimbarea premiilor între câştigători.

SECŢIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Codul Fiscal, iar orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea cad în sarcina câştigătorilor.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Premiul constand in pachetul de hosting G5 se acorda proprietarului site-ului auditat in cadrul editiei 5 a evenimentului HotSeat, în urma tragerii la sorţi. Castigatorul va primi un cod promotional pe adresa de email furnizata la inscriere in maxim 3 zile de la informarea in cadrul evenimentului privind premiul castigat. Câştigătorului i se va acorda premiul doar dacă realizeaza comanda pentru serviciile asociate premiului castigat in maxim 30 de zile de la acordarea premiului, activand codul promotional ce va fi transmis pe adresa de email utilizata la inscriere. Pentru a activa codul promoţional, câştigătorul va fi direcţionat într-o pagină unde va trebui să îşi introducă datele necesare. dacă în termen de 30 de zile câştigătorul nu activează codul promoţional primit prin email, premiul se anulează, câştigătorul neavând posibilitatea solicitării altui cod promoţinal şi nemaiputând beneficia de premiu.

Câştigătorii premiilor nu pot solicita contravaloarea acestora în bani, sau în alte obiecte care au o valoare echivalentă cu valoarea premiilor, și nici nu pot solicita modifcarea caracteristicilor premiilor.

SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATE

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

Toate datele personale ale participanţilor vor deveni proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici. Participanţii la concurs sunt de acord ca datele personale să le fie utilizate atât pentru acţiuni promoţionale viitoare, fără alte plăţi sau obligaţii, cât și pentru efectuarea demersurilor necesare oferirii premiilor, dacă este cazul. Participanții la concurs sunt de acord că Organizatorul poate utiliza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor în cadrul concursului prevăzut de acest regulament.

Participantii, incluzând şi câştigătorii acceptă prin prezentul regulament ca numele, fotografiile şi materialele filmate cu ei să fie făcute publice şi utilizate în scop publicitar, fără alte obligaţii.

Participanţii la concurs se obligă să participe doar în nume propriu.

Participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte toate drepturile de autor şi orice alte drepturi de creaţie intelectuală ale Organizatorului, precum și ale celorlalte companii implicate în concurs, asupra tuturor materialelor puse la dispoziţie pe site pentru desfăşurarea concursului, incluzând dar fără a se limita la texte, imagini, video, elemente grafice sau orice alt conţinut. Participanţii la concurs se obligă să nu fraudeze sau atace prin orice metode şi în orice măsură sistemul sau mecanismele utilizate pentru desfăşurarea concursului.

Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată către Organizator, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/ 2001.

SECŢIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu îşi asumă nici o obligaţie pentru transmiterea şi primirea mesajelor de confirmare privind câştigarea concursului sau orice alte mesaje în legătură cu desfăşurarea concursului sau privind concursul, şi nici pentru eventualele erori de transmitere şi primire a acestor mesaje.

Organizatorul își rezervă dreptul de a lua orice fel de măsuri pentru a impiedica sau opri orice fel de abuz împotriva concursului sau a desfăşurării acestuia.

Participanţii sunt de acord ca în cazurile de forță majoră Organizatorul si / sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limiteaza la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, greva etc. Organziatorul nu poate fi tras la răspundere pentru nicio altă situaţie asupra căreia nu deţine controlul.

In mod expres, participanții înțeleg si acceptă că Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din participarea la concurs sau orice alt aspect în legatură cu concursul precum și din utilizarea site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Participanţii sunt de acord şi acceptă că toate facilităţile concursului precum şi premiile le sunt oferite „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt diponibile” şi le folosesc pe riscul lor propriu, iar Organizatorul nu poate fi tras la răspundere în nicio măsură cu privire la premiile, sau utilizarea acestora şi orice efecte juridice / economice derivând din utilizarea acestora.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor soluţiona pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti competente de sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

Concursul se va întrerupe doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forţă majoră, fără a se limita la acestea, evenimente ca războiul, revoluţia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, erori de functionare ale echipamentului tehnic al Organizatorului, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malitioase, accesul neautorizat in sistemele site-ului, erorile de operare, inundaţia, incendiul, greva şi încetarea nelegală a lucrului, emiterea de către o autoritate competentă a unui ordin sau a oricărui act cu caracter obligatoriu care împiedică desfăşurarea activităţii Organizatorului.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe site-ul www.gazduire.ro pe toata durata desfasurarii concursului.

Participarea la concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului regulament.

You May Also Like

About the Author: gazduire